Jak chronić wykopy pod fundamenty przed deszczem

W tym artykule omówimy sposoby ochrony wykopów pod fundamenty przed deszczem. Dowiedz się więcej na temat ścianek szczelnych, ław i tarcz. Dowiedz się również o kontroli wód gruntowych. Aby zapobiec zalaniu i erozji, należy wykonać następujące czynności. Pamiętaj również o składowaniu urobku w różnych klasach. Po ułożeniu materiału zasypowego należy zadbać o jego nawilżenie do odpowiedniego poziomu umożliwiającego zagęszczenie. Zabezpiecz materiał zasypowy przed wodą, składując go w odpowiednich pojemnikach. Stosując płachty polietylenowe lub słomę, można przykryć skarpy i zapobiec erozji.

Ten artykuł jest wynikiem naszej współpracy z praktycznyekspert.pl

Benchowanie i ławowanie

W fazie projektowej projektu fundamentów, batutowanie i ławowanie musi chronić wykopy przed skutkami deszczu i obciążeń narzutowych. Ważne jest, aby głębokość wykopu nie przekraczała maksymalnego naturalnego nachylenia skarpy, aby zminimalizować ryzyko osuwania się materiału. Dodatkowo, ławy powinny być wystarczająco szerokie, aby pomieścić maszyny do robót ziemnych i drogi transportowe. Jeżeli wykonanie ławy i taranowania jest niemożliwe lub nieefektywne, można zastosować obudowę. Należy pamiętać, aby skonsultować się z kompetentną osobą w celu określenia właściwego projektu.

Oprócz ochrony wykopanego obszaru przed żywiołami, obijanie i obijanie może pomóc w zapobieganiu zawaleniu się ściany wykopu. Techniki te chronią również pracowników przed zmiażdżeniem, gdy grunt wokół wykopu się zawali. Przed kontynuowaniem pracy w obszarze wykopu należy upewnić się, że kompetentna osoba sprawdza ławy i tarasy. Istotne jest sprawdzenie nachylenia wykopu na początku każdej zmiany, po zakończeniu wykopu oraz po każdym zdarzeniu, które może spowodować opadanie materiału. Przepisy CDM nie określają jednak minimalnej wysokości dla tego typu podpór. Płytki wykop, pomimo swojej nazwy, może być śmiertelnie niebezpieczny, jeśli się zawali.

Główną funkcją ławkowania jest zapobieganie zapadaniu się i kruszenia gruntu wokół wykopu. Ponieważ gleba wokół wykopu zmienia się szybko, ważne jest, aby gleba wokół wykopu była w dobrym stanie przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Istotne jest, aby sprawdzić glebę wokół ścian wykopu pod kątem wszelkich oznak fretingu, osuwania się lub osuwania gleby. W ten sposób będzie można uniknąć wszelkich problemów, które mogą się pojawić.

Nie można przecenić znaczenia ławkowania i tarczowania dla fundamentów. Powinna ona chronić wykop przed spływem wód opadowych. Musi kierować spływ z dala od wykopu, a także powinien być umieszczony po przeciwnej stronie starej linii serwisowej, jeśli to możliwe. Zapobiegnie to nadmiernemu obciążeniu osłabionego wcześniej gruntu. Zadaniem tarczowania i ławowania jest zapobieganie wszelkim zawaleniom i szkodom, które mogą wynikać z niewłaściwie prowadzonych prac.

Palikowanie arkuszowe

Palikowanie arkuszowe to rodzaj systemu podpór dla fundamentów budynków. Jej ścianki wykonane są z mieszanki gruntowo-cementowej i posadowione na ruszcie o wymiarach 600×520 mm. Jego wytrzymałość obliczeniowa wynosi około 1,0 MPa, a moduł odkształcenia 400MPa. Zazwyczaj ten typ systemu nośnego wymaga jedynie niewielkiej konserwacji na wierzchu gruntu i pod wodą. W niektórych przypadkach, typy gruntu mogą być trudne do skonstruowania, co wymaga bardziej złożonej metody. Niemniej jednak, stalowe ścianki szczelne są skutecznym rozwiązaniem chroniącym fundamenty przed deszczem.

Jak w przypadku każdego systemu wsparcia, wiążą się z nim pewne zagrożenia. Na przykład podczas ulewnych deszczy zwiększa się ryzyko infiltracji wód gruntowych. Problem ten można jednak złagodzić poprzez wdrożenie środków zmniejszających wibracje i hałas podczas palowania. Ustawa o kontroli zanieczyszczeń (Control of Pollution Act, 1974) stanowi ramy prawne dla regulacji hałasu i wibracji na placach budowy. Ponadto British Steel opublikował wytyczne dotyczące zmniejszenia poziomu wibracji podczas palowania.

Jednym z rodzajów zabezpieczenia palowania blachą jest zanurzenie wibracyjne. Metoda ta wykorzystuje specjalne zestawy bębnów. Ten rodzaj wsparcia jest zwykle stosowany w obszarach piaszczystych. Technika ta nie jest tak często stosowana w środowiskach miejskich, ale jest znana z wysokiej wydajności. Najlepszą metodą dla fundamentów jest połączenie zarówno stałego, jak i tymczasowego wsparcia. Wybierając rodzaj wsparcia fundamentu, rozważ rodzaj budynku, który zamierzasz zbudować.

W przypadku budowy na dużą skalę ważne jest przeprowadzenie badania gleby. Niewłaściwy wybór rodzaju gruntu może spowodować niekorzystne skutki dla otaczających budowli. Dotyczy to zwłaszcza budowy na terenach podziemnych. W celu zminimalizowania tych zagrożeń często stosuje się specjalną technologię ścianek szczelnych. Technologia ta pozwala robotnikom na lokalizację zmian w gruncie i ochronę budynków znajdujących się w pobliżu. Istnieją jednak ścisłe wymagania dotyczące montażu ścianek szczelnych.

Przy układaniu ścianek szczelnych należy dokładnie rozważyć parametry stosowane dla każdego rodzaju fundamentu. Proces ten wymaga odpowiedzialnego podejścia, odpowiednich umiejętności i wiedzy. Prawidłowo wykonana instalacja ścianek szczelnych gwarantuje niezawodną ochronę wykopu fundamentowego. Błędy w montażu ścianek szczelnych mogą mieć katastrofalne skutki, w tym osiadanie gruntu. Dlatego też kompetentny montaż ścianek szczelnych jest niezbędny do zbudowania solidnego fundamentu.

Tymczasowy plan zarządzania ruchem

Plan zarządzania ruchem jest wymagany w przypadku prac na drogach lub korytarzach transportowych i musi zostać zatwierdzony przed rozpoczęciem prac. Musi on zawierać metodę oddzielenia ruchu od działań budowlanych oraz zabezpieczenia wykopu przed deszczem i innymi elementami. Powinien również zawierać szczegóły dotyczące sposobu poruszania się pracowników po terenie budowy w trakcie prowadzenia prac. Zagadnienia te przedstawiono w tabeli 3.

Kontrola wód gruntowych

W przypadku zabezpieczania wykopów pod fundamenty przed deszczem najlepszą metodą jest zapobieganie zapadaniu się terenu. Skarpa wykopu powinna być wyższa o około 300 cm od PCC fundamentu, zgodnie z ustaleniami w umowie. Jeśli skarpa jest bardziej stroma niż ta, konieczne jest zastosowanie osłon chroniących pracowników przed zapadającym się gruntem. Osłony zapobiegają zapadaniu się gruntu na pracowników, a ich dobór powinien być dokonany przez osobę kompetentną.

Kombinacja środków kontroli może być najbardziej skuteczna, w zależności od miejsca i rodzaju robót. Obudowa, blokady i inne środki ochronne mogą być konieczne, zwłaszcza jeśli wykop znajduje się w obszarze zabudowanym. Jeśli obudowy są niepraktyczne, należy zastosować inne metody zmniejszające ryzyko zalania, takie jak urządzenia pompujące. Kompetentna osoba powinna poświadczyć, że kontrole zostały wykonane, oraz ramy czasowe, w których mają zastosowanie.

Grunt pod fundamentami może być bardzo niestabilny z powodu nadmiernego ciśnienia hydrostatycznego. Oznacza to, że ważne jest dokładne monitorowanie miejsca wykopu pod kątem oznak ciśnienia podnoszącego. Należą do nich boczne przemieszczenia powierzchni gruntu, rozwój miękkich, mokrych obszarów oraz niekontrolowany spływ przesiąków. Oprócz zagrożeń stwarzanych przez zawalony fundament, prawidłowe odwodnienie powierzchni może również pomóc uniknąć awarii wykopu.

W niektórych przypadkach nietypowe warunki klimatyczne mogą zwiększyć ilość infiltracji wody. Może się to zdarzyć, jeśli francuski drenaż ma zatkaną rurę lub system odwadniający jest nieodpowiedni. Jeśli woda została uwięziona pod betonem fundamentowym, to może chcesz rozważyć membranę hydroizolacyjną. Należy rozważyć wodoodporną membranę, jeśli zauważysz jakiekolwiek pęknięcia lub kruszenie się w nim lub jeśli beton fundamentowy zaczął wykazywać oznaki wykwitów.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *